Yasal

İlgili Kişi Başvuru Formu

BAŞVURU FORMU


İlgili

Kişi Başvuru Formu


BAŞVURU FORMU


ŞİRKET: JUMBO EV GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’yi temsil etmektedir;


İNTERNET SİTESİ: ŞİRKET bünyesindeki internet sitelerini içermektedir;

hali hazırda jumbo.com.tr sitesini içermektedir.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili

kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi”

olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin

işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve

Esasları Hakkına Tebliğ’in 5. Maddesi uyarınca; veri sorumlusu olan ŞİRKET’e

bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı

elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili

kişi tarafından ŞİRKET’e daha önce

bildirilen ve ŞİRKET’in sisteminde

kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Kişisel

Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle

tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak ŞİRKET’e yapılacak başvurular,

işbu formun çıktısı alınarak aşağıda belirtilen yöntemlerden biriyle tarafımıza

iletilebilecektir.


Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin

yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.Başvuru Yöntemi


Başvurunun Yapılacağı Adres


Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi


Şahsen Başvuru ( Başvuru sahibinin bizzat gelerek

kimliğini tevsik edici belge ile başvurması


Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli/İstanbul


 


Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.


“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı

Elektronik Posta (KEP) Yoluyla


jumbo.hukuk@hs03.kep.tr


E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


“Güvenli elektronik imza”, “Mobil imza” ya da ilgili

kişi tarafından ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve ŞİRKET’in sisteminde kayıtlı

bulunan elektronik posta adresi yoluyla


kvkk@jumbo.com.tr


E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


 


Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu

yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı ŞİRKET tarafınca

duyurulacaktır. • Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK
 • Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine
 • göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde
 • yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi
 • hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza
 • ulaştırılacaktır.

 


A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:İsim:


 


Soy isim:


 


TC Kimlik Numarası:


 


Telefon Numarası:


 


E-posta: (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt

verebileceğiz.)


 


Adres:


 


 


 


  • Lütfen
 • KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


 


 


B.Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın

tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: • Adresime
 • gönderilmesini istiyorum.

 • E-posta
 • adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) • Elden
 • teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki

belgesi olması gerekmektedir.)


İşbu başvuru formu, ŞİRKET ile olan ilişkinizi tespit

ederek, varsa, ŞİRKET tarafından işlenen kişisel verilerinizi

eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde

cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde

veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve

özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve

yetki tespiti için ŞİRKET ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı

veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında

iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması

ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış

bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul

etmemektedir.

 


Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :


Başvuru Tarihi           

:


İmza                   

        :


  • KVKK
 • Başvuru Formu


 Talep No


 Talep Konusu


 Seçiminiz


1


Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip

işlemediğini öğrenmek istiyorum.


 


2


Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu

veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.


 


 3


Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa

bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını

öğrenmek istiyorum.


 


4


Eğer kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında

üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.


 


5


5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği

düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.


 


  6


Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer kanun

hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren

sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel

verilerimin;


A)Silinmesini talep ediyorum


B)Anonim hale getirilmesini talep ediyorum


 


7


Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel

verilerimin (Talep No. 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de

düzeltilmesini istiyorum.